Sản Phẩm > Hàng Tặng Phẩm

A4056,A6100,A5208,A5008,A5010

Bộ SP Nhà Hàng Minh Tâm
A4065: 11.5 * 11.5 * 5.8, 120gr
A6010: 25.5 * 25.5 * 2, 197gr
A5208: 20.1 * 20.1 *3.2, 170gr
A5008: 20.5 * 20.5 * 1.9, 142gr
A5010: 25.5 * 25.5 * 2.2, 216gr
Cái
Hàng Tặng Phẩm