Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Đĩa (Nhà Hàng)

Dĩa Vuông

A6208,A6209,A6210,A6211
A6208 : ø20.3 * 1.5; 141 gr
A6209 : ø22.7 * 2 ; 232 gr
A6210 : ø25.7 * 1.7 ; 266 gr
A6211 : ø28 * 28 * 2.5 ; 370 gr
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)