Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Khác (Nhà Hàng)

Đáy Thố Tiềm Quai

S50AB
100 gr
12.3 * 12.3 * 5.5 cm
Cái
Khác (Nhà Hàng)