Sản Phẩm > Khác > Sản Phẩm Phụ

Dĩa Hoa Mai Ông Thọ

DM10, ... ,DM14
DM10: Ø25.6 x 2.5 cm, Weight: 170 gr
DM11: Ø27.8 x 2.8 cm, Weight: 245 gr
DM12: Ø30.6 x 2.8 cm, Weight: 255 gr
DM14: Ø35.6 x 3.2 cm, Weight: 430 gr
Cái
Sản Phẩm Phụ