Sản Phẩm > Đĩa (Nhà Hàng)

Dĩa Xoài

A010, A011, A012
A010 : 25 *18 * 2, 180 gr
A011 : 30.3 * 22.3 * 2.2, 226 gr
A012 : 36 * 25.5 * 2.2, 320 gr
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)