Sản Phẩm > P. Cách Đông Phương > KM

Dĩa Sâu Xoắn

A505,A506,...,A509,A510
A505 :Ø13 * 3 ; 66gr
A506 :Ø15.8 *3 91gr
A507 :Ø18 * 3.3 ; 123gr
A508 :Ø 20.5 *3.7 ; 141gr
A509 :Ø 23 * 3.8 ; 205gr
A510 :Ø 25.5 *4 ; 223gr
Cái
KM