Sản Phẩm > P. Cách Đông Phương > KM

Dĩa Cạn Xoắn

A605,A606,...,A610,A612
A605: Ø12.7 * 1.4 ;57gr
A606: Ø15.4 * 1.8 ;85gr
A607:Ø18 * 2 ; 105gr
A608:Ø20.5 * 2.2 ; 140gr
A609:Ø23 * 2.3 ; 171gr
A610:Ø25.5 * 2.2 ; 201gr
A612:Ø30.5*2.3 ; 323gr
Cái
KM