Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Đĩa (Nhà Hàng)

Dĩa Thuyền

A8210CCC,A8211CCC
A8210 CCC: 23.5*13.5*3.5 ; 202gr
A8211 CCC: 26.2*15.2*4 ; 265gr
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)