Sản Phẩm > Đĩa (Nhà Hàng)

Dĩa Hào

A2608
265 gr
12.5 * 20 * 3.9 cm
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)