Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Đĩa (Nhà Hàng)

Dĩa Hào

A2606
178 gr
10 * 16 *4 cm
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)