Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Chén (Nhà Hàng)

Chén

A3105
108 gr
Ø1 1* 6.7 cm
Cái
Chén (Nhà Hàng)