Sản Phẩm > Đĩa (Nhà Hàng)

Đĩa Vuông

A1107
293 gr
18 * 18 * 4.5 cm
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)