Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Đĩa (Nhà Hàng)

Dĩa Vuông

A1108 YYY
366 gr
20 * 20 * 5 cm
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)