Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Đĩa Chấm

Chén Chấm

A3071
34 gr
Ø 8.5 * 2.6 cm
Cái
Đĩa Chấm