Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Đĩa Chấm

Chén chấm

A110
25 gr
Ø 7.6 * 2 cm
Cái
Đĩa Chấm