Sản Phẩm > Chén (Nhà Hàng)

Chén

AC04
140 gr
Ø 10 * 5 cm
Cái
Chén (Nhà Hàng)