Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Chén (Nhà Hàng)

Tô Tròn

A7908
496 gr
Ø 20.3 * 6.8 cm
Cái
Chén (Nhà Hàng)