Sản Phẩm > Chén (Nhà Hàng)

Tô Tròn

A7907
381 gr
Ø 18 * 7.5 cm
Cái
Chén (Nhà Hàng)