Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Đĩa (Nhà Hàng)

Đĩa Cạn Trơn

A5006
93 gr
Ø 15.4 * 1.8 cm
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)