Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Đĩa (Nhà Hàng)

Đĩa Cạn Trơn

A7706
145 gr
Ø 15 * 1.7 cm
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)