Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Đĩa (Nhà Hàng)

Đĩa Cạn Trơn Dày

A7010
420 gr
Ø 25.4 * 2.3 cm
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)