Sản Phẩm > Phong Cách Nhật-Hàn > Đĩa (Nhật-Hàn)

Dĩa Trái Đào Sọc

A3210CCC,A3212CCC
A3210 CCC : 26.7 * 16.5 * 3, 242 gr
A3212 CCC : 31.7 * 19.5 * 4, 359 gr
Cái
Đĩa (Nhật-Hàn)