Sản Phẩm > Phong Cách Nhật-Hàn > Đĩa (Nhật-Hàn)

Dĩa Oval Sọc

A907
A907 : 19 * 13 * 2, 126 gr
A908 : 21.5 * 14.8 * 2, 174 gr
A909 : 24 * 16.5 * 2.5, 208 gr
A910 : 26.8 * 19.5 * 2.5, 264 gr
A911 : 29.3 * 20.4 * 2.4, 310 gr
A912 : 29.3 * 20.4 * 2.4, 371 gr
Cái
Đĩa (Nhật-Hàn)