Sản Phẩm > Khác > Sản Phẩm Phụ

Vòng Lót Nồi

ST03,ST04,ST06,ST07
ST03 : 7 * 7 * 1 cm, Weight : 40 gr
ST04 : 10.5 * 10.5 * 1 cm, Weight : 68 gr
ST06 : 13.8 * 13.8 * 1 cm. Weight : 95 gr
ST07 : 17.3 * 17.3 * 1 cm. Weight : 123 gr
Cái
Sản Phẩm Phụ