Sản Phẩm > Hàng Tặng Phẩm

Bộ PEPSI

A002,A6108,AC06,A5010i
A002 : 14 * 4.5 * 1.5, 21 gr
A6108 : 20.3 * 20.3 * 8, 270 gr
AC06 : 11 * 11 * 5.5, 77 gr
A5010 i : 25.5 * 25.5 * 2.2, 224 gr
Cái
Hàng Tặng Phẩm