Sản Phẩm > P. Cách Đông Phương > Cúc Hương

Thố vuông Cúc Hương

AB8AB,AB9AB,AB10AB,AB11AB
AB8AB : 19.2 * 15.2 * 10, 259 gr
AB9AB : 21.5 * 17.3 * 11, 392 gr
AB10AB : 23.8 * 19.5 * 12.5, 503 gr
Cái
Cúc Hương