Sản Phẩm > Bàn Tiệc Quí Phái > Cúc Quỳnh

Thố vuông Cúc Quỳnh

AB8AB,AB9AB,AB10AB,AB11AB
AB8AB : 19.2 * 15.2 * 10, 259 gr
AB9AB : 21.5 * 17.3 * 11, 392 gr
AB10AB : 23.8 * 19.5 * 12.5, 503 gr
AB11AB : 25.7 * 21.5 * 14, 676 gr
Cái
Cúc Quỳnh