Sản Phẩm > Bàn Tiệc Quí Phái > Cúc Quỳnh

Dĩa Sâu Xoắn Cúc Quỳnh

A505,A506,A507,A508,A509,A510
A505 : 13 * 13 * 3, 65 gr
A506 : 15.8 * 15.8 * 3, 88 gr
A507 : 18 * 18 * 3.3, 121 gr
A508: 20.5 * 20.5 * 3.7, 140 gr
A509 : 23 * 23 * 3.8, 197 gr
A510 : 25.5 * 25.5 * 4, 218 gr
Cái
Cúc Quỳnh