Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Khác (Nhà Hàng)

Thùng Cơm 7

AH07AB
AH07AB : 17.7 * 17.7 * 2.5 ; 263gr
AH08AB : 20 * 20 * 2.3 ; 279gr
AH09AB : 22.2*22.2*2.3 ; 349gr
Cái
Khác (Nhà Hàng)