Sản Phẩm > Đĩa (Nhà Hàng)

Dĩa Sò

AS04,AS05,AS07,AS09
AS04 : 9.5 * 9 * 2, 39 gr
AS05 : 12.5 * 11.7 * 2, 72 gr
AS07 : 17.5 * 16.7 * 2, 134 gr
AS09 : 21.5 * 22.5 * 2.3, 227 gr
AS12 : 30.4 * 28.8 * 3, 409 gr
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)