Sản Phẩm > Bàn Tiệc Quí Phái > HOT

Xoài Xoắn HOT

A2008,..,A2013
A2008: 20.2 * 15 * 0.6, 102 gr
A2010: 25.3 * 18.8 * 1, 152 gr
A2012: 30.5 * 22.5 * 1.2, 219 gr
A2013: 33.3 * 25 * 2.5, 319 gr
Cái
HOT