Sản Phẩm > Bàn Tiệc Quí Phái > Tường Vi

Thố Nồi Tường Vi

A777AB,A778AB
A777AB : 19 * 19 * 7.2, 381 gr
A778AB : 23 * 23 * 7.2, 497 gr
Cái
Tường Vi