Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Tô (Nhà Hàng)

Tô Tròn

AS116
95 gr
Ø15.8 * 4.8 cm
Cái
Tô (Nhà Hàng)