Sản Phẩm > P. Cách Đông Phương > Ngọc Diệp

Thố vuông Ngọc Diệp

AB8AB,AB9AB
AB8AB: 19.2 * 15.2 * 10, 259 gr
AB9AB: 21.5 * 17.3 * 11, 395 gr
Cái
Ngọc Diệp