Sản Phẩm > Bàn Tiệc Quí Phái > Nitobe

Xoài 12 Trơn Dày

A1412-A1414
270 gr
30.5*22.5*2 cm
cái
Nitobe