Sản Phẩm > P. Cách Đông Phương > Đỏ Đen

Dĩa cạn trơn

A6006;A6007;A6008;A6009;A6010
A6006:15.4*15.4*1.7cm A6007:17.8*17.8*1.8cm A6008:20.4*20.4*1.9cm A6009:23*23*2.3*2cm A6010:25.5*25.5*2cm
Cái
Đỏ Đen