Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Đĩa (Nhà Hàng)

Dĩa Vuông Lõm

A1106
A1105 : 12.5 * 12.5 * 3.3, 125 gr
A1106 : 15.3 * 15.3 * 3.4, 175 gr
A1107 : 18 * 18 * 3.5, 293 gr
A1108 : 20.4 * 20.4 * 4, 336 gr
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)